25.mail 2018.a rakendus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679 , mida tuntakse ka GDPR või lihtsalt isikuandmete kaitse üldmääruse nime all. Sellega seoses soovime informeerida Sind sellest, kuidas on kehtestatud ProVida Kliinik OÜs (reg 12936586) isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitsmine.

 

ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

ProVida Kliinik OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö “tavalisteks” ja delikaatseteks isikuandmeteks ehk tundlikumateks andmeteks, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. ProVida Kliinik OÜ töötleb isikuandmeid (nimi, kliendi esindaja nimi, kliendi esindaja telefoni number, kliendiga seotud makseinfo ja arved,  kliendi isikukood, sünnikuupäev ja vajadusel muu kienti puudutav info ( sh info kliendi terviseseisundi kohta, mis on vajalik teenuse osutamiseks), sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi, erateenuste, sotsiaalse ja tööalalse rehabilitatsiooni teenuse, erihoolekande osutamiseks. Mõistlikul vajadusel ja mõistlikus ulatuses võib ProVida Kliinik OÜ töödelda lepingu täitmise ja lepingu täitmise tagamise eesmärgil ka nimetamata andmeid.

ProVida Kliinik OÜ säilitab Teie andmeid asutuse infosüsteemis . ProVida Kliinik OÜ infosüsteem on asutuse sisemiseks töökorralduseks kasutatav andmekogu, milles on asutuse töötajatele võimaldatud kasutajaõigused ja ligipääs tööülesannete täitmisega seotud vajalikele andmetele. ProVida Kliinik OÜ infosüsteemi ei kanta üle andmeid ega ei edastata andmeid teistesse infosüsteemidesse. Samuti ei saa isikud väljaspool asutuse töötajaid teha päringuid ProVida Kliinik OÜ infosüsteemi.

ProVida Kliinik OÜ töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

  • Tulete meie asutusse kliendina teenusele (erateenus, rehabilitatsioon, erihoolekanne, koostööpartnerite suunamisel);
  • Klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
  • Soovite kliendina teenusetega seotud dokumentide väljastamist

Kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

  • Saadate meile e-kirja

Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks.

  • Kandideerite meile tööle

 

Kirjade saatmine ja  vastamine

Eraelu puudutavaid andmete kaitsmine, kui saadate meile näiteks e-kirja.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, saadate saatekirja vms), piirame dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda spetsialistid, kelle tööülesannete täitmiseks on see vajalik.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt politsei, haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Terviseamet, kohus jms) ja põhjendatud vajadus.

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.

 

Võrgulehe külastamine

Kui külastate meie välisveebi www.provida.ee ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist välisveebi osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks

 

Tööle kandideerimine

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest kogutud andmetest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta kogunud oleme ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Ametikohtade täitmiseks konkursse ja värbamist, sh kandidaatide hindamist korraldab asutuse juht. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse asutuse ja CV Online’i veebilehel ning asutuse Facebook’i lehe kaudu. Jätame endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate asutusele esitatud kontaktandmete kaudu ja avalikkust konkursiteate avaldamise kohas. Värbamisprotsessis läbivad kandidaadid üldjuhul kaks vooru – dokumendivooru, vestluse voor. Dokumendivooru edukalt läbinud kutsume vestlusele või anname proovitöö kodus lahendamiseks. Kui pärast dokumendivooru oleme esimesena andnud proovitöö kodus teha, siis valime selle põhjal kandidaadid, kelle kutsume vestlusvooru. Kui kutsume kandidaadid pärast dokumendivooru esimesena vestlusele, siis valime vestluste põhjal välja kandidaadid. Kandidaatide hindamisse kaasame vajadusel asutuse töötajaid. Värbamisprotsessis võib kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe saamiseks pöördub. Kandideerimisdokumente kasutame üksnes konkreetse konkursi raames. Juhul, kui leiame, et kandidaat võiks sobida mõnele võimalikule tulevikus avanevale ametikohale, küsime kandidaadilt, kas asutuse juht võib tema kandideerimisdokumendid säilitada. Ametikohale asumise ettepaneku teeme kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim ametikohale kehtestatud nõuetele. Konkursil osalenutele teatame koheselt konkursi tulemustest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil. Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente järgmistel eesmärkidel: · värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta); · kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks. Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus info@provida.ee või paberil aadressil Kivi 25-1 Tartu, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Erandlikel juhtudel, eelkõige taotluse keerukust või taotluste hulka arvestades, võime vastamise kuupäeva pikendada kuni kahe kuu võrra. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitse

 

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda ProVida Kliinik OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@provida.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas ProVida Kliinik OÜ andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

ProVida Kliinik OÜ teeb kõik selleks, et oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Meie ettevõtte ProVida Kiinik OÜ andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialistiks juhatuse liige Marika Käggo tel +372 59127991 ,  info@provida.ee.

15.06.2018.a. ProVida Kliinik OÜl on õigus põhimõtteid muuta, avalikustades muudetud põhimõtted ProVida Kliinik OÜ koduleheküljel.