ProVida Kliinik OÜ omab erihoolekandeteenuse osutamise luba.

Osutame järgmisi teenuseid:

Igapäevaelu toetamise teenus
Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on täisealisel isikul, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire.

Teenusele suunamiseks kehtivat rehabilitatsiooniplaani isikul olema ei pea. Isik suunatakse teenusele psühhiaatri hinnangu alusel.

Teenuse eesmärk: isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ja lähedaste nõustamise kaudu. Teenus on mõeldud suhteliselt toimetuleva ja iseseisva inimese toetamiseks tavakeskkonnas, tema tegevusvõime säilitamiseks, arendamiseks ja suurendamiseks. Inimesele pakutakse tuge elus hakkama saamiseks, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamisel, sotsiaalsete suhete loomisel ja säilitamisel, asjaajamisel jne. Teenust osutatakse nii teenuse osutaja pinnal kui inimese kodus või muudes teenuse osutamiseks sobivates kohtades.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise minimaalne maht on vähemalt neli tundi kuus.

Toetatud elamise teenus
Õigus saada toetatud elamise teenust on täisealisel isikul:
1) raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
2) isik suudab ise enda eest hoolitseda;
3) isik suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega;
4) isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Teenusele suunamiseks kehtivat rehabilitatsiooniplaani isikul olema ei pea. Isik suunatakse teenusele psühhiaatri hinnangu alusel.

Teenuse eesmärk: tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades tema sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamise kaudu.

Isikut juhendatakse majapidamises ja igapäevaelu korraldamises. Teenuse sisuks olevaid tegevusi võib ellu viia toetatud elamise teenust saama õigustatud isiku kasutusse antud eluruumides või muudes nimetatud teenuse osutamiseks sobivates kohtades. Eesmärgiks on tagada inimese toimetulek oma elamispinna majandamisega sh üüri maksmisega, eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud avalike teenuste kasutamisega ( sh posti-, side-, pangateenused) juhendamisel. Teenuse saaja suudab ise enda eest hoolitseda ja juhendamise abil toime tulla iseseisva elamise toimingutega.

Toetatud elamise teenuse osutamise minimaalne maht on vähemalt kaks tundi nädalas.

Registreeru teenustele või küsi lisainfot:

Vali teenus: