Eetikakoodeks

                   

Oma igapäevases tegevuses lähtub ProVida Kliinik OÜ Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. ProVida  eetikakoodeks sätestab meie organisatsiooni väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab asutuse usaldusväärsust ühiskonnas.

ProVida Kiinik OÜ on selge ja arusaadav missioon. Järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

ProVida Kiinik OÜ püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

Eetilised põhiväärtused:

 • Austame kõigi inimeste au ja väärikust ning järgime neid põhimõtteid oma töös.
 • Tunnistame ja austame inimestevahelisi erinevusi ning taunime diskrimineerimist ja julma käitumist.
 • Austame klientide privaatsust ja hoiame töö  käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsust.
 • Kaitseme klientide õigusi, k.a õigust informeeritud nõusolekule.
 • Austame ja väärtustame kollegiaalseid suhteid.
 • Iga töötaja  hoiab ja arendab oma erialast kompetentsi.
 • Teeme kõik mõistliku, et vältida kliendi kahjustamist nõustamise või rehabilitatsiooniteenuse käigus.
 • Me austame kliendi iseseisvust ning julgustame klienti tegema otsuseid tema enda huvides, lähtudes kliendi sotsiaalsest keskkonnast ja suhetest teiste inimestega.
 • Spetsialist, kes puutub kokku tema kompetentsi ületava olukorraga, pöördub superviisori poole ning vajadusel ja/või superviisori soovitusel teiste spetsialistide poole.
 • Me teeme juhtumipõhiselt koostööd teiste kliendiga seotud isikutega.
 • Spetsialist, kes peab kliendisuhte lõpetama teenuse erakorralistel tingimustel (nt halb tervis, isiklikud või tööalased asjaolud), annab kliendile asjakohaseid selgitusi ning teeb kõik mõistliku, et tagada kliendi heaolu jätkumine.
 • Me ei kuritarvita kliente emotsionaalselt, rahaliselt, seksuaalselt või mõnel muul viisil.
 • Me ei kiida heaks ega osale klienditööga seotud ebaeetilistes rahalistes tehingutes, mis pole tavapärane tasu nõustamise või rehabilitatsiooniteenuse eest.
 • Me veendume kliendi turvalisuses.
 • Käsitleme konfidentsiaalselt igasugust klientide kohta käivat otse või järelduste teel saadud personaalset infot.
 • Klienti ei tohi ilma tema teadliku nõusolekuta jälgida keegi peale nõustamise või rehabilitatsiooniteenuse läbiviija. See kehtib nii otsese jälgimise kui igat liiki audio- või videosalvestuste ja -ülekannete kohta.
 • Eriolukorras, kui spetsialistil on alus uskuda, et klient võib ennast või teisi tõsiselt ohustada, võib olla vajalik konfidentsiaalsuse murdmine: soovitavalt kliendi loal ja/või pärast superviisoriga konsulteerimist.
 • Konfidentsiaalsus-kokkulepe jätkub peale kliendi surma või seadusega ettenähtud korras.
 • Hoiame kliendi toimikut vähemalt seitse aastat peale viimast kontakti kliendiga, kui toimik koostati kliendi lapseeas, siis vähemalt tema 18-aastaseks saamiseni.
 • Oleme kohustatud säilitama oma professionaalsuse pidevalt enda teadmisi täiendades.
 •  Teenuse osutamine on keelatud alkoholi- või narkojoobes.
 • Spetsialist ei tohi halvustada oma kolleegi ja tema kutsealast tegevust.