Õigused ja kohustused

Kliendi õigused

 • Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.
 • Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 • Klient annab vaba ja teadliku nõusoleku temale osutatavate teenuste osas seaduses ettenähtud korra kohaselt.
 • Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 • Kliendil on õigus saada tema vajadustele vastavat teenust.
 • Kliendil on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.
 • Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 • Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 • Kliente koheldakse võrdselt ega diskrimineerita soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.
 • Kliendil on õigus  enda võrdset kohtlemist sooliste tunnuste alusel.
 • Kõikides lastega seotud teenustes, mida osutab asutus, tuleb esikohale seada lapse huvid.
 • Asutus tunnustab ja austab erivajadusega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.
 • Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele (kliendi tervisliku seisundi, diagnoosi ja ravi kohta ning kõik muu isiklikku laadi informatsioon on konfidentsiaalne). Konfidentsiaalseid andmeid võib avaldada vaid kahel juhul: kliendi nõusolekul ja seaduse alusel.
 • Igal kliendil on õigus saada teavet raviprotsessist ja teenustest. Kliendil on õigus tutvuda asutusesiseselt mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma tervise kohta.
 • Igal kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekutega asutuse juhtkonna poole ning saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.

Kliendi kohustused

 • Klient on kohustatud tutvuma ProVida kodukorraga ja seda täitma.
 • Klient on kohustatud asutusele teatama oma teenustest loobumisest eelmisel tööpäeval. Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse teenust mitte asendada.
 • Klient kohustub saabuma teenustele õigeaegselt, koos vajaliku dokumentatsiooniga ja hügieeniliselt korrastatult. Kui klient teenusele või ravile hilineb või kliendil pole võimalik asutusse kokkulepitud ajal tulla, teavitab klient sellest asutuse teenindavat personali viivitamatult esimese võimaliku sidekanali abil (telefon, elektronpost, sotsiaalmeedia jne).
 • Hoida saladuses teatavaks saanud andmed kaasklientide isiku, eraelu ja tervise kohta.
 • Mitte ilmuda vastuvõtule alkoholi- või narkojoobes.
 • Nakkusohtlikus seisundis ProVida ruumidesse kohapeale ei tule ja nakkusohu korral teavitab asutuse töötajaid (vajadusel ka tagantjärgi).
 • Käituma ProVida ruumides viisakalt, suhtuma teistesse klientidesse ja töötajatesse heatahtlikult ja hoidma puhtust.
 • Teavitama teenuse osutajaid kõikidest asjaoludest, mis võiksid takistada edukat teenuse osutamise läbiviimist.