Ettepanekud ja kaebused

Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord

Kliendil on õigus esitada kaebusi osutatud sotsiaalteenuste kohta ning teha ettepanekuid ja saada sellele tagasisidet.

ProVida on loodud kaebuste juhtimise süsteem, mille eesmärgiks on informatsiooni kogumine asutuse teenuste kvaliteedi kohta ning kliendile ja nende omaste rahulolu tagamine.

Kaebuste juhtimise süsteem põhineb kaebuste ja ettepanekute kogumisel, käsitlemisel, lahendamisel ja tagasisidel kaebuste esitajatele ning vastavate parandusmeetmete rakendamisel.

Kaebus on nii suuline kui ka kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on suunatud organisatsiooni, selle allüksuste, pakutavate teenuste või teenuse osutajate suhtes.

Asutsuel on olemas kaebuste-ettepanekute vormikohane blankett, mis on kättesaadav kabineti koridoris ning väljaprinditav ka ProVida  kodulehelt. Ettepanekuid, tänuavaldusi või kaebusi on võimalik postitada koridoris asuvatesse arvamuste ja ettepanekute kogumise kasti.

Kaebused ja tänuavaldused registreeritakse asutuse juhi poolt ning edastatakse vastavate kvaliteediteenistusele. Kõik tänuavaldused avaldatakse ka ProVida  siseveebis.

Ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamise õigus on kõigil ProVida klientidel, nende esindajatel või omastel.
Kõigile vormikohastele avaldustele vastame üldjuhul 20 tööpäeva jooksul.
Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

Iga esitatav avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama patsiendi kontaktandmeid (nimi, aadress). Anonüümseid kaebusi ei menetleta.

Selleks, et saaksime kaebusi operatiivselt lahendada, palume Teil:

  • kohapeal täita ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste leht ning panna see vastavalt märgistatud kasti (kabineti ukse kõrval).
  • esitada vabas vormis või blanketil (ettepanekud ja kaebused) vormistatud ettepanek, kaebus või tänuavaldus saata aadressil:
    ProVida Kliinik OÜ
    Raatuse 77, Tartu
  • saata kiri elektroonselt Kliendi— Ettepanekud ja kaebused; e-post: info@provida.ee

Kui Te ei jää ProVida poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osas pöörduda vaidega Sotsiaalkindlustusameti poole e-posti teel  info@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel (aadressil Endla 8, 15092 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal inimene vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.