Ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste käsitlemise kord

Kliendil on õigus esitada kaebusi osutatud sotsiaalteenuste kohta ning teha ettepanekuid ja saada sellele tagasisidet.

ProVida Kliinik OÜ-s on loodud kaebuste juhtimise süsteem, mille eesmärgiks on informatsiooni kogumine asutuse teenuste kvaliteedi kohta ning kliendile ja nende omaste rahulolu tagamine. Kaebuste juhtimise süsteem põhineb kaebuste ja ettepanekute kogumisel, käsitlemisel, lahendamisel ja tagasisidel kaebuste esitajatele ning vastavate parandusmeetmete rakendamisel.

Kaebus on nii suuline kui ka kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on suunatud organisatsiooni pakutavate teenuste või spetsialistide suhtes.

Selleks, et saaksime kaebusi operatiivselt lahendada, palume Teil:

  • kohapeal täita ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste leht ning panna see vastavalt märgistatud kasti (ooteruumis I korrusel);
  • esitada vabas vormis või blanketil (ettepanekud ja kaebused) vormistatud ettepanek, tänuavaldus või kaebus saata aadressil: ProVida Kliinik OÜ, Tähe 95, Tartu;
  • saata kiri elektroonselt Kliendi ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused; e-post: info@provida.ee (kaebuste-ettepanekute vormikohane blankett on kättesaadav ka ProVida Kliinik OÜ kodulehel: www.provida.ee)

Ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused registreeritakse asutuse arendus- ja kvaliteedijuhi poolt ning edastatakse teenuse või juhtumiga seotud osapooltele. Kõik tänuavaldused avaldatakse ka ProVida Kliinik OÜ kodulehel.

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise õigus on kõigil ProVida Kliinik OÜ klientidel, nende esindajatel või omastel. Iga esitatav avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama kliendi kontaktandmeid (nimi, aadress). Anonüümseid kaebusi ei menetleta.

Kõigile vormikohastele avaldustele vastatakse üldjuhul 30 tööpäeva jooksul. Esitatud ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused edastatakse asutuse juhile ja avaldusega seotud erinevatele osapooltele. Vajadusel küsitakse osapooltelt lisainformatsiooni ja võetakse seotud töötajatelt kirjalikud selgitused. Kaebuste lahendamisel jälgivad asutuse töötajad konfidentsiaalsuse nõudeid. Kaebuse lahendamise tulemusest informeeritakse kaebuse esitajat e-kirja teel või kaebaja soovil saadetakse vastus tema poolt esitatud aadressile.

Kui Te ei jää ProVida Kliinik OÜ poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osas pöörduda vaidega Sotsiaalkindlustusameti poole e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel (aadressil Endla 8, 15092 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal inimene vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.