Isikuandmete kaitse

ProVida Kliinik OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta praeguste ja endiste  klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö “tavalisteks” ja eriliigilisteks isikuandmeteks ehk tundlikumateks andmeteks, milleks on muu hulgas inimese terviseandmed. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

ProVida Kliinik OÜ töötleb isikuandmeid järgmiselt:

ProVida Kliinik OÜ-sse teenusele tulles

 • Tulles sotsiaalsele või tööalasele rehabilitatsiooniteenusele – töötleme Teie isikuandmeid (nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood) ja terviseandmeid, et toetada Teie rehabilitatsiooniteenusele seatud eesmärki. Isikud saabuvad teenusele Sotsiaalkindlustusameti või Eesti Töötukassa suunamisel. Kui te olete sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel osaleja seaduslik esindaja/eestkostja, siis töötleme teie andmeid ulatuses, mis on seadusest tulenevalt kohustuslik. Teenuste raames kogutavate, töödeldavate ja säilitatavate andmete koosseis ja tähtaeg tuleneb seadusest ja rahastaja lepingutest.
 • Tulles meile erihoolekandeteenuseletöötleme Teie isikuandmeid (nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood) ja terviseandmeid, et osutada Teile erihoolekande teenuseid. Kui te olete erihoolekande teenusel osaleja seaduslik esindaja/eestkostja, siis töötleme teie andmeid ulatuses, mis on seadusest ja lepingutest tulenevalt kohustuslik. Isikud saabuvad teenusele Sotsiaalkindlustusameti suunamisel. Teenuste raames kogutavate, töödeldavate ja säilitatavate andmete koosseis ja tähtaeg tuleneb seadusest ja rahastaja lepingutest.
 • Tulles meile teenusele projektide rahastusel, kohaliku omavalitsuse rahastusel või erinevate koostöölepingute rahastuseltöötleme Teie isikuandmeid  ulatuses, mis on seadusest ja vastava teenuse lepingutest tulenevalt kohustuslik. Kui te olete teenusel osaleja seaduslik esindaja/eestkostja, siis töötleme teie andmeid ulatuses, mis on seadusest ja lepingutest tulenevalt kohustuslik. Teenuste raames kogutavate, töödeldavate ja säilitatavate andmete koosseis ja tähtaeg tuleneb seadustest ja rahastaja lepingutest.
 • Soovite enda dokumentide väljastamistkasutame Teie või Teie volitusel dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid (nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood) soovitud dokumentide väljastamiseks.
 • Saadate meile kirjaKasutame Teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, emaili aadress) kirjale vastamiseks. Vajadusel võime küsida Teie tuvastamist isikut tõendava dokumendi või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel.
 • Külastate meie kodulehte www.provida.ee. Kodulehe eesmärk on informeerida kliente ProVida Kliinik OÜ pakutavate teenuste osas. Kui külastate meie kodulehte  ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist välisveebi osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks

ProVida Kliinik OÜ-sse tööle kandideerides ja ProVida Kliinik OÜ-s töötades

 • Kandideerite meile tööle – Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega ühendust võtta. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta kogunud oleme ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda. Tulenevalt ametikohast, millele te kandideerite, võime olla Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt kohustatud tegema Teie kohta päringu Karistusregistrisse.
  • Kui Te ei osutunud valitud kandidaadiks – kustutame Teie andmed 30 päeva jooksul peale mittevalituks osutumist.
 • Töötate ProVida Kliinik OÜ-s – kogutavate ja säilitatavate andmete koosseis ja tähtajad tulenevad seadustest.

ProVida Kliinik OÜ säilitab isikuandmeid (s.h eriliigilisi isikuandmeid) lähtuvalt õigusaktides ja rahastajatega sõlmitud lepingutes toodud tähtaegadest. Andmete säilitamistähtaja möödudes digitaalsed andmed kutsututatakse, paberkandjal andmed hävitatakse.

Andetega tutvumine:

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie või Teie eestkostetava kohta kogunud.

 • Enda või enda eestkostetava kohta käivate andmetega tutvumiseks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse võib esitada asutuses kohapeal sekretärile koos isikut tõendava dokumendiga (mis on vajalik isiku tuvastamiseks) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile andmekaitse@provida.ee.
 • Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Enne taotluse menetlemist võime küsida taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberkandjal või elektrooniliselt (krüpteeritult).
 • Teenuse osutamise ajal on Teil sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse ning erihoolekande teenuse ajal õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega.  Taotluse võib esitada asutuses kohapeal sekretärile koos isikut tõendava dokumendiga (mis on vajalik isiku tuvastamiseks) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile andmekaitse@provida.ee.
 • Keeldume Teie kohta kogutud andmetega tutvumissoovi täitmast, kui see:
  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.
  • Meil puudub õiguslik alus isikuandmete väljastamiseks, näiteks oleme volitatud töötleja, sellisel juhul teavitame päringust vastutavat töötlejat.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda ProVida Kliinik OÜ andmekaitsespetsialisti poole emaili aadressil andmekaitse@provida.ee.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas ProVida Kliinik OÜ andmekaitsespetsialisti andmekaitse@provida.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

ProVida Kliinik OÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.