Avatud Dialoogi rakendamine Eestis

15.02.2023 Marika Käggo

ProVida meeskonnal oli kahe aastat jooksul võimalus olla kaasatud uue sekkumise piloteerimisse Eestis. Avatud Dialoogi väljaõppesse valiti Eestis osalema kolm rehabilitatsiooniasutust: Põhja-Eestis Papaver MTÜ, Kesk-Eestis Akersoni OÜ ja Lõuna-Eestis ProVida Kliinik OÜ. Uue sekkumise eesmärgiks oli tagada rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus lapse enda keskkonnas (kodu, kool vm), kus rehabilitatsiooniprotsess oleks süsteemne, tulemuslik ning kaasatud oleks kogu lähi- ja tugivõrgustik.

Avatud Dialoogi (AD) raames viiakse läbi võrgustikukohtumised, kus mure keskmes oleva lapse ja tema jaoks oluliste võrgustikuliikmetega (pere, kaasatud spetsialistid, õpetaja jm) teeb koostööd reflekteeriv tiim (vähemalt kaks AD praktikut). Praktikud tuginevad teenuse osutamisel lapse individuaalsele olukorrale, koondades kõik ressursid lapse aitamiseks ühtekokku. Avatud dialoogi praktikud arvestavad kõigi osapoolte nägemusega, ei suuna edasi ja pakuvad turvalist keskkonda, kus olukorrast räägitakse kõigi osaliste juuresolekul. Avatud suhtlemine ja reflekteerimine võimaldab individuaalsed teenused ja muud tugimeetmed seostada tervikuks, tekib ühtne arusaam ja väheneb teenuste killustatus. Teenuse osutamise tulemusena tekib osapoolte vahel dialoog, saavutatakse teenuste keskel oleva lapse parem heaolu ja toimetulek.

Lisaks AD praktikute väljaõppele ja selle rakendamisele sotsiaalse rehabilitatsiooni raames viis Tartu Ülikool läbi ka uuringu AD tegevustest ja tulemustest. Uuringus osalesid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavate 0–15-aastaste laste vanemad, kolme erineva rehabilitatsiooniasutuse spetsialistid ning teenust korraldava Sotsiaalkindlustusameti eksperdid. Uuringu tulemustest valmis e-kogumik, mis on kättesaadav: https://dspace.ut.ee/handle/10062/88220

Lisaks on nüüd võimalik ProVida ja teiste projektis osalenud spetsialistide muljetest lugeda siin: https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/avatud-dialoogi-projektis-osalevate-meeskondade-kogemused?fbclid=IwAR1uf2nioJfBaN_L_giANLjGpXbXnMW3yVHT41ZxbHK3tssqwDnMYW3iAnY

Täpsemalt saab AD põhimõtetega tutvuda ja selle rakendamisest laste sotsiaalses rehabilitatsioonis lugeda siit: https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/avatud-dialoog-laste-sotsiaalses-rehabilitatsioonis?fbclid=IwAR3pTnjGWiXi0AGWLq0fMfEy-qRpefpMbNf6hbmwjGK_W-SqfuFBXaQlxjY

ProVida meeskonnast osales AD väljaõppes Marika Käggo, Mirjam Veermäe, Kadri Paal, Helmer Hallik ja Ewa Roots. Suur-suur aitäh teile, et teete oma tööd säravate silmadega ning otsite aina uusi võimalusi, et oma teadmisi ja oskusi arendada!

Pildil kõik AD Eestis rakendamise teerajajad: TÜ ühiskonnateaduste instituut, Open Dialogue UKProVida KliinikNõustamis- ja koolituskeskus Papaver ja Akersoni OÜ. (Pilt: https://www.facebook.com/sotsiaalkindlustusamet/photos/a.1378400062193378/4647105761989442/)