Ajalugu

Meie lugu

Kuhu me oleme täna jõudnud?                                                 „Mõeldud tehtud“

Meie teekond on olnud tänaseks ligi kümne aastat pikk. Meie suurim saavutus on klientide tunnustus ja hoitus, mis tuleb välja nii klientide tagasisides kui ka sõbra soovitustes. See aitab ja hoiab meid töös ka kõige keerukamatel päevadel.

Oleme pidevalt liikunud uuenduste ja kasvamise suunas, mis on teinud meid rohkem tõsiselt võetavamaks ja tugevamaks nõustamis-ja rehabilitatsioonikeskuseks. Kiire kasvu ja arengu juures oleme suutnud säilitada enda omapärad ja jäänud inimesekeskseks. Hindame ja peame oluliseks iga inimest, kes meie asutusse jõuab. Naudime pidevat teekonda ja protsessi ning uute radade avastamist  – arengut. Uuendused annavad uut motivatsiooni ja väljakutseid. Sel aastal on uueks väljakutseks kogutud teadmiste ja kogemuste jagamine laiemale publikule ning  teiste koolitamine. Teame, et alguses ei saa hästi minema, kuid hiljem ei saa pidama.

Palju on veel ees …

2019 – … Küpsemine

2021

2021. aasta on toonud kaasa uusi koostööpartnereid. Rehabilitatsioonivaldkonnas alustasime teenuse osutamist uuele sihtgrupile  – esmase psühhoosiga kliendid.  Aasta algus on olnud väga tõhus, kuna sõlmitud on lepinguid erinevate koostööpartneritega.

Tegeleme igapäevaselt Sotsiaalkindlustusaeti poolt suunatud Ohvriabi klientidega. Oleme seotud kahe Ohvriabi projektiga.  Osutame pilootprojekti raames teenust „Lastekaitse telefoniteenuste e-nõustamisega“, liitusime Tartu linna pilootprojektiga ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses, võitsime hanke „Avatud dialoog“ koolitajate väljaõppel osalemiseks, oleme sõlminud koostöölepingud personali nõustamiseks Häirekeskuse, Tartu Vangla ja Lohkva Lasteaiaga ning teeme koostööd erinevate kohalike omavalitsustega ja perearstikeskustega.

2020

2020. aasta märksõna võiks olla üks suur „kohanemine“. Aasta alguses peale suurt kolimist saime tunda kasvavat tööindu, kuid siis tuli kohaneda COVID-19 eriolukorraga. Pidime asutuse ligi kaheks kuuks silmast silma kohtumistele sulgema. Keerukast olukorrast hoolimata kohanesime kiiresti ja teenused jätkusid kaugnõustamistena. Antud aastal liitusid meiega nii täiskasvantue kui ka laste psühholoogid ning uued logopeedid ja eripedagoogid. Samuti toimusid asutuse siseselt olulised arengud. Osalesime aasta lõpus erinevates koorööpartnerite hangetes, millest suurem enamus said positiivse vastuse.

Meid kutsuti osalema Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni arendustegevuse pilootprojektis, kus piloteerime RFK hindamissüsteemi.

2019

Olime suurelt unistanud, millises keskkonnas võiks asuda üks kliendikeskne rehabilitatsiooniasutus. 2019. aastal avanes võimalus kolida Tähe tänavale endise Tähe Erakliiniku ruumidesse, kus on avar pargiala, tasuta parkimine ja eraldiseisev maja. See oli ProVida jaoks suur hüpe edasi, mille raames suurenes märgatavalt personali ja klientide arv. Saime hakata pakkuma rohkem kompleksemaid teenuseid ja keskenduda paremini meeskonnatööle. See aasta oli põnev muutuste aasta, kus sai palju kolida, ruume sättida ja kohaneda uute oludega.

2014 – 2018 Areng

2018

Seoses teenuste valiku suurenemisega ja teenuste mahu kasvamisega laienes ProVida Kliinik Kivi 25-1  asuvatesse ruumidesse. Töö paremaks koordineerimiseks liitus meeskonnaga sekretär. Teenuste efektiivsemaks ja kättesaadavuse paindlikumaks muutmiseks liituti rehabilitatsiooniteenuste infosüsteemi reha.ee-ga.

2018. aastal alustati Tartu Vangla töötajatele nõustamisteenuste pakkumisega.

Koostöös kohalike omavalitsustega ja Eesti Kaitseväega viidi läbi suve- ja talvelaagrid meil teenusel olevatele lastele.

2017

2017. aastal alustasid füsioterapeudid teenustega Auras nii lastele kui täiskasvanutele.

Selleks, et pakkuda klientidele mitmekülgseid teenuseid, alustasime lapsehoiuteenuse pakkumisega. ProVida Kliinik sai lapsehoiuteenuse läbiviimise loa kuni 10 lapsele. 2017. aasta suvel toimus esimene lastelaager raske ja sügava puudega lastele.

Planeeriti suuremat koostööd perearstidega, kes said suunata kliente perearsti teraapiafondi kaudu teenustele.

Suurenes erihoolekandeteenuste osutamise maht (IET ja TET).

Arendati koostöös Convertal OÜga kodulehte, et teenused oleksid paremini leitavad ja asutus nähtavam.

Koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga pakkus ProVida praktika võimalusi üliõpilastele.

Viidi läbi kaks Töötukassa hanget „Psühholoogiline grupinõustamine sotsiaalfoobiaga klientidele Tartus“, mille käigus olid põhigrupitööd ajavahemikus 2.02 – 6.04 2017 ja “Sõltuvusnõustamine alkoholisõltlastele” psühholoogiline nõustamine.

Viid läbi loovteraapia alane koolitus Koosa Lasteaia õpetajatele.

2016

2016. aastal sai MTÜ Provida NRK tunnustuse Eesti Töötukassa poolt, kus asutus valiti Tartumaa parimaks koostööpartneriks.

2016. aastal lõpetas MTÜ ProVida NRK rehabilitatsiooniteenuste osutamise. Rehabilitatsiooniteenuste osutamisega jätkab ProVida Kliinik OÜ. Muutuse tingis asjaolu, et MTÜ juriidiline vorm ei võimaldanud jätkata tervishoiuteenuste osutamisega, mis takistas asutuse laienemist tervishoiuvaldkonnas. MTÜ jätkas 2016. aastal Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa rahastatud hangetega.

Alates 2016. aastast oleme lepingupartnerid Töötukassaga, mille raames osutasime nii psühholoogilist nõustamist sõltuvusprobleemidega inimestele kui ka kompleksseid teenuseid vähenenud töövõimega isikutele.

Osalesime Töötukassa erinevates hangetes, mis said 2016. aastal rahastuse. Koostöös Tööukassaga osutasime sõltuvusnõustamise teenust ja alustasime grupi läbiviimist sotsiaalfoobiaga inimestele, mis lõpetas 2017. aasta suvel.        

Sõlmiti  uued lepingud Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassaga.

2016. aastal planeeriti koostööd perearstidega, kes said suunata kliente perearsti teraapiafondi kaudu teenustele.

Samuti alustati sel aastal erihoolekandeteenuste osutamisega – igapäevaelu toetamise teenus (IET) ja toetatud elamise teenus (TET).

2015

2015. aasta oli MTÜle ProVida mõnevõrra keeruline, kuna sotsiaalvaldkonnas toimus mitmeid erivajadustega inimestega seotud seadusemuudatusi. Pidime kohanema uute nõuetega ja kohandama enda tegevust vastavalt asutuse spetsiifikale.

2015. aastal oli MTÜ ProVida NRK jätkuvalt aktiivselt seotud rehabilitatsiooniga, mis on mõeldud puuetega ja erivajadustega inimestele. Seeläbi oli ja on meie missiooniks tervise edendamine läbi rehabilitatsiooniteenuse. Aastal 2015 pikendati püsivat halduslepingut Sotsiaalkindlustusametiga, mis tagab klientidele järjepideva teenuste kättesaadavuse.

Märkasime, et kliendid eelistavad jääda meie asutusse pikemaks ajaks teenusele, kuna on rahul pakutud teenuste kvaliteediga. Tõusis teenuse tundide maht ühe kliendi kohta, mis näitab, et kliendid on rehabilitatsiooniprotsessis osavõtlikumad, motiveeritumad ja asutusel on võimalik rohkem teenuseid pakkuda.

2015. aastal jätkasime nõustamisteenuste pakkumist ESF raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2015“ raames.

Aastal 2015 suunati meie asutusse teenusele 69 klienti, kes said psühholoogi, perenõustamise, võlanõustaja ja/või tugiisiku teenust. Võrreldes 2014 aastaga on klientide arv mõnevõrra kahanenud, mis oli seotud ESF piiratud rahastusega – s.t. suunati vähem kliente teenustele.

2015. aastal kolisime uutesse ruumidesse, Raatuse 77, mis vastasid Tervishoiuameti nõuetele. ProVida kasutuses olid nüüd 4 nõustamisruumi ja ooteruum, mis on ühe ruumi võrra rohkem kui varem.

2015. aastal sõlmisime Töötukassaga koostöölepingu, mille raames hakkasime pakkuma rehabilitatsiooniteenuseid osalise töövõimega inimestele. Töötukassaga koostöö on tõstnud asutuse konkurentsivõimet, suurendanud teenuste kättesaadavust abivajajatele ja mitmekesistanud teenuste valikut.

Saime Tervishoiuametilt tegevuslo psühhiaatri teenuse osutamiseks.

Lisaks sõlmiti koostööleping EQUASS kvaliteediprogrammi rakendamiseks.

2014

2014. aastal muutsime nime seoses tegevuste laienemisega. Uueks nimeks sai MTÜ ProVida Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus.

Hakkasime osutama uut teenust – muusikateraapia. Samuti liitus asutusega uus kunstiterapeut, kes tegeles peamiselt lastega.

Tõhustasime koostööd Sotsiaalkindlustusametiga kohtudes ja arutades erinevaid teenuseid puudutavaid küsimusi ning tegime koostööd erinevate sotsiaalpartneritega. 

2013

2013. aasta  märtsis kolis MTÜ  uutesse ruumidesse Ropkamõisa 10, Tartus. Võrreldes 2012. aastaga oli tõusnud rehabilitatsiooniteenuste saajate osakaal, mis tõestas meie usaldusväärsust kui ka võimalust pakkuda komplekselt erinevaid teenuseid. Sellel aastal mõistsime, et liigume rehabilitatsiooniteenuste kesksemaks.

Kõige enam kasutati meie juures füsioterapeudi teenust ca 427h, logopeedi teenust ca 368h  ja psühholoogi nõustamist (perenõustamine k.a.) ca 361h.

2013. aasta detsembris omistati meile vastav sertifikaat, mis tõestas, et rakendame EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi oma asutuses. 

Audiitori poolt antud tagasisides rõhtati, et meie asutus on väga kliendikeskne ja kompaktne.

2013. aastal jätkasime nõustamisteenuste pakkumisega ESF raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ raames, mille tulemusena saime osutada nõustamisteenuseid 2013. aasta lõpuni.

Aastal 2013 suunati meie asutusse teenusele 138 klienti, kes said psühholoogi, võlanõustaja ja/või tugiisiku teenust. Võrreldes 2012 aastaga kasvas klientide arv kolmandiku võrra.

2013. aastal kolisime ka suurematesse ruumidesse, mille tulemusel oli meie kasutada 3 ruumi.

Samuti kaasasime 2013. aastal vabatahtlikke nii IT-spetsialisti kui ka juristi näol. Tõhustasime koostööd Sotsiaalkindlustusametiga kohtudes ja arutades erinevaid teenuseid puudutavaid küsimusi. Samuti tegime koostööd erinevate sotsiaalpartneritega. 

2010 – 2012 Sünd

2012

2012.  aastal muudeti MTÜ nime, et klientidel oleks parem arusaam pakutavatest teenustest. Uueks nimeks sai MTÜ Loovteraapiad Nõustamis-ja rehabilitatsioonikeskus. 

Osutasime nõustamisteenuseid Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ raames. Üheks prioriteediks oli 2012. aastaks liituda kvaliteedisüsteemiga EQUASS. Antud eesmärk sai täidetud ja alates 2012. aastast tegeleme kvaliteedi parandamisega ning vastava süsteemi loomisega. 

Teiseks prioriteediks 2012. aastal oli osutada nõustamisteenuseid ESF raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ raames. Tänu antud hankes osalemisele saime osutada rohkem komplekseid nõustamisteenuseid, mis tagas parema tulemuse töös klientidega. 

Aastal 2012 suunati meie asutusse teenusele 100 klienti, kes said psühholoogi, võlanõustaja ja/või tugiisiku teenust. Rehabilitatsiooniteenuseid sai 59 klienti.

Juba hakkas tunduma, et ühest ruumist ei piisa ja rentisime juurde teise ruumi.

2011

2011. aastal sõlmiti püsiv haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga, mis tagas klientidele teenuste järjepideva kättesaadavuse. Asusime Raatuse 86 (Biokliinik) ühes pisikeses ruumis, kuhu tulid meie esimesed kliendid. Peamiselt keskendusime rehabilitatsiooniplaanide koostamisele, kuid hakkas kasvama vaikselt ka teenuste osutamine.

2010

ProVida Kliinik OÜ eelajalugu algab MTÜ Loovteraapiad loomisega. MTÜ Loovteraapiad alustas aktiivse tegevusega 2010. aastal, kui saadi Avatud Eesti Fondist rahastus projektile „Uus algus“. Projekt oli suunatud ühele ühiskonnas probleemseimale sihtrühmale, kelleks on  sõltuvusprobleemidega kinnipeetavad. Peale projekti lõppemist sai alguse idee pakkuda rehabilitatsiooniteenuseid inimestele, kelle igapäevane toimetulek on raskendatud erinevatel põhjustel.