Linna/valla suunamine

SRT teenusele suunab abivajava lapse ka kohalik omavalitsus, kui lastekaitse spetsialist on tuvastanud lapse abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema SRT-le suunamise vajadust. Kui lastekaitsetöötaja on hinnanud lapse heaolu 4 valdkonnas (füüsiline või tervislik seisund, psühholoogiline või emotsionaalne seisund, sotsiaalne seisund, kognitiivne või hariduslik seisund) ja on leidnud vähemalt kahes valdkonnas olulisi puudujääke ning lastekaitse spetsialisti poolt korraldatud varasem abi ei ole olnud piisav või võimalik, võib kohalik omavalitsus anda hinnangu lapse suunamiseks SRT teenusele. Sel juhul esitab lastekaitse spetsialist sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hinnangu koos lapse juhtumiplaaniga Sotsiaalkindlustusametisse.

Täpsem informatsioon teenuse korralduse, suunamise ja otsuste kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-ja-ennetusprogrammid-lastele-ja-peredele/sotsiaalse#suunamine

https://tartu.ee/en/node/2796#Sotsiaalne-rehabilitatsioon

Ohvriabi

Mis on ohvriabi ja kes võivad ohvriabisse pöörduda?
Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda ohvriabisse. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades (ohvriabitöötajate kontaktandmed). Ohvriabi keskustes osutame abivajajatele tasuta nõustamisteenust.

Ohvriabitöötajad on toeks ja abiks ka siis, kui sinu vastu toime pandud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla tekitaja ei ole teada. Ohvriabitöötajad pakuvad sulle emotsionaalset tuge, jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta ja juhendavad sind suhtlemisel teiste vajalike asutustega.

Ohvriabikeskusesse nõustamisele võid sa pöörduda ka anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste taotlemisel on sul siiski vaja esitada oma isikuandmed. Ohvriabikeskuses tagatakse sulle konfidentsiaalsus. Juhul, kui sinu mure on vaja lahendada mitme asutusega koostöös, siis küsime sinult luba koostööpartneriga kontakti võtmiseks.

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/ohvriabi-ja-lepitusteenus#Ohvriabi

Projekt – Seksuaalvägivalla ohvrid – 31.01.2023

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/ohvriabi-ja-lepitusteenus#teraapia

Projekt – Vägivallast loobumise toetamise nõustamisteenus 30.06.2022

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/tugi-vagivallast-loobumiseks

Erihoolekanne

Igapäevaelu toetamise teenus (IET teenus) ja toetatud elamise teenus (TE teenus)

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused

Projekt ISTE – Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses – 31.12.2021

https://www.tartu.ee/et/projekt-iste#%C3%9Cldinfo

Ettevõtted

Tartu Vangla – 20.04.2021

Häirekeskus – 31.12.2021

Perearstikeskused – lõpetame