Töötukassa psühholoogiline nõustamine

Töötukassa pakub teile erinevaid nõustamisteenuseid.

Nõustamisteenuseid võimaldame registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele. Kui soovite minna nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/psuhholoogiline-vola-ja-soltuvusnoustamine

Psühholoogiline nõustamine

Teenus on mõeldud neile, kes tunnevad, et tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord, millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida. Olukordi, mil tunnete, et vajate ärakuulamist ja asjatundlikku toetust, võib olla palju, näiteks töökoha kaotus või olete hakanud kahtlema oma võimetes ja oskustes või tööturule sisenemine valmistab ebakindlust ja hirmu.

Psühholoog neutraalse isikuna oskab teie olukorda kõrvalt vaatajana hinnata ja aitab teil tekkinud küsimusi ja probleeme läbi analüüsida.

Kui tunnete, et vajate psühholoogilist nõustamist, siis rääkige sellest oma töötukassa nõustajale, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab. Psühholoogilisele nõustamisele  saavad pöörduda registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad.

Töötuna registreeritud inimestele, kes osalevad psühholoogilisel nõustamisel, maksame sõidu- ja majutustoetust.

Sõltuvusnõustamine

Sõltuvuse tekkimine on pikem protsess. Mida varem sekkuda, seda vähem kogete  negatiivseid  tagajärgi. Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab teil leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksite  parandada oma toimetulekut ja suudaksite rohkem keskenduda  töö leidmisele ja hoidmisele. Koostöös nõustajaga analüüsite põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leiate uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks. Nõustaja abistab ka ravi- ja muude toetusvõimaluste kaardistamisel.

Sõltuvusnõustaja poole tasub muuhulgas pöörduda, kui tunnete, et mõni allpool esitatud väidetest kirjeldab teie olukorda.

 • te ei tegele enam nende asjadega, mis varem huvi pakkusid;
 • vaatamata soovile, ei suuda te oma käitumist muuta;
 • kui püüate sõltuvuskäitumisest loobuda, olete rahutu, ärrituv ning tunnete end halvasti;
 • sõltuvuskäitumine on viisiks põgeneda probleemide eest või leevendada abituse, süü- või ärevuse tundeid;
 • lähedased on öelnud, et nad tunnevad te pärast muret;
 • valetate lähedastele oma käitumise kohta.

Nõustamine on tulemuslikum kui teil on endal tugev soov ja motivatsioon olukorda muuta.

Nõustaja juurde saavad pöörduda registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad. Kui soovite nõustaja vastuvõtule minna, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

Töötuna registreeritud inimestele, kes osalevad sõltuvusnõustamise teenusel, maksame vajadusel sõidu- ja majutustoetust.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale” alusel.

Avatud Dialoog

ISTE-projekt

Kogemusnõustamine

KOVi suunamine

Sotsiaalne rehabilitatsioon või üksikteenus abivajavale lapsele

Teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist ehk teenusele suunamist võivad taotleda:

 • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
 • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.

Puudega lapseks loetakse noorem kui 16-aastane inimene. 16-aastane (kuigi alaealine) inimene loetakse tööealiseks, kellel vajadusel tuvastatakse töövõime ulatus. Osalise töövõimega noor saab vajadusel tööalase rehabilitatsiooni teenust, puuduva töövõimega noor sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. .Kuigi SRT võivad taotleda kõik puudega lapsed, siis teenust saavad vaid need, kellel on tuvastatud rehabilitatsioonivajadus.

Täpsem informatsioon teenuse korralduse, suunamise ja otsuste kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uus-srt

https://tartu.ee/en/node/2796#Sotsiaalne-rehabilitatsioon

https://tartu.ee/et/programmid-ja-teenused

ProVida Kliinik OÜ on Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner osutades Ohvriabi seadusest tulenevat traumast taastumist toetava vaimse tervise abi.

Mis on ohvriabi ja kes võivad ohvriabisse pöörduda?
Ohvriabi rahastab Sotsiaalkindlustusamet. Pöördu ohvriabisse, kui sa ise või keegi su lähedastest on kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on juhtunud õnnetus. Sulle antakse nõu, kui muretsed lähedase pärast või tahad kedagi toetada.

Ohvriabitöötajad

 • pakuvad sulle emotsionaalset tuge
 • jagavad infot abi saamise võimaluste kohta
 • juhendavad sind suhtlusel teiste asutustega

Võid nõustamisele pöörduda ka anonüümselt, kuid hüvitisi ja teenuseid taotledes pead siiski esitama isikuandmed. Kui su mure tuleb lahendada mitme asutuse koostöös, küsib ohvriabitöötaja sinult luba, et kontakteeruda koostööpartneriga.

Kuidas saan?

Ohvriabitöötaja juurde saad pöörduda

 • nii alaealise kui ka täisealisena
 • kõigil tööpäevadel kokkuleppel

Ohvriabitöötajad asuvad kõigis suuremates Eesti linnades. Mõnes piirkonnas on tööl üks ohvriabitöötaja, kuid suuremates piirkondades võib neid olla ka mitu. Leia endale lähim ohvriabitöötaja ohvriabitöötajate kontaktandmetest.

Ohvriabitöötaja saab su suunata psühholoogilisele nõustamisele, samuti on ohvriabitöötaja kaudu võimalik taotleda kuriteoohvri hüvitist.

Loe täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi

Erihoolekanne

Igapäevaelu toetamise teenus (IET teenus) ja toetatud elamise teenus (TE teenus)

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused

Projekt ISTE – Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses – 31.12.2021

https://www.tartu.ee/et/projekt-iste#%C3%9Cldinfo

Ettevõtted