ISTE-projekt

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

ProVida Kliinik OÜ koostöö Tartu Linnavalitsusega osaleb projektis “ISTE” ehk  ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”.

Täpsem info: https://www.tartu.ee/et/projekt-iste

Projekti kestus on 01.11.2020-31.12.2024.

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (860.46 KB, PNG).

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16-aastane kuni vanaduspensioniealine
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
  • sihtrühm vastab ühele järgmistest tingimustest:
    •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust)
    •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusamet ISTE-projekt

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’