Lapsed

Lastel

 1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
 2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 3. Sotsiaalkindlustususamet hindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse
 4. Pöördud 60 päeva jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 5. Teenuseosutaja meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsioonivajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani
 6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
 7. Teenuseosutaja hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust
 8. Lapsevanem/eestkostja annab teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Rehabilitatsioonimeeskonna töökorraldus

Rehabilitatsioonimeeskond (edaspidi meeskond) on kõrgharidusega spetsialistide kollektiiv, kes koostab toimetuleku säilitamiseks või parandamiseks rehabilitatsiooniplaane (edaspidi RP), püstitab koos kliendiga SKA juhtumikorraldaja poolt esitatud tegevuskavale eesmärgid ja osutab rehabilitatsiooniteenuseid. Info liikumisel vahendavad meeskonna liikmed teistele osapooltele (kliendi võrgustikule) olemasolevat teavet teenustest, võimalustest, toetustest, tugiteenustest  (transport, ööbimine), õigustest, vajadusel annavad selgitusi ning teevad järeldusi teiste osapoolte hinnangutest teenuse jätkumise ja/või vajalikkuse suhtes.

 

Võrgustiku moodustavad:

– lähedased

– kohaliku omavalitsuse esindaja (nt sotsiaaltöötaja)

– perearst, eriarst

– lasteaia /kooli esindaja

– töökoha esindaja

– pensioniameti esindaja

– tööhõiveametnik

– tugiisik

– kogukonna liige

– sidusorganisatsioonid (otseselt või kaudselt valdkonnaga seotud organisatsioone (nt tugiliidud, tervishoiu- ja haridusasutused jmt).

 

ProVida Kliinik OÜ meeskonda kuuluvad järgnevate erialade esindajad;

 • sotsiaaltöötaja
 • eripedagoog
 • psühhiaater
 • psühholoog
 • füsioterapeut
 • logopeed
 • loovterapeut
 • tegevusterapeut
 • kogemusterapeut