Täiskasvanud

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus tööealistele

 1. Sul on eelnevalt hinnatud töövõime ulatus või määratud puude raskusaste või töövõime kaotuse protsent
 2. Esitad Sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse: Taotlused
 3. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib sinu õigustatust teenusele ja seejärel hindab sinu rehabilitatsioonivajadust
 4. Sotsiaalkindlustusamet väljastab sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse selgumisel suunamisotsuse
 5. Pöördud 60 päeva jooksul teenuseosutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 6. Saad teenust vastavalt sotsiaalkindlustusameti tegevuskavale, rehabilitatsiooniplaanile või -programmile.
 7. Teenuseosutaja koos sinuga hindab teenuse tulemuslikkust.

Allikas: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Rehabilitatsioonimeeskonna töökorraldus

Rehabilitatsioonimeeskond (edaspidi meeskond) on kõrgharidusega spetsialistide kollektiiv, kes koostab toimetuleku säilitamiseks või parandamiseks rehabilitatsiooniplaane (edaspidi RP), püstitab koos kliendiga SKA juhtumikorraldaja poolt esitatud tegevuskavale eesmärgid ja osutab rehabilitatsiooniteenuseid. Info liikumisel vahendavad meeskonna liikmed teistele osapooltele (kliendi võrgustikule) olemasolevat teavet teenustest, võimalustest, toetustest, tugiteenustest  (transport, ööbimine), õigustest, vajadusel annavad selgitusi ning teevad järeldusi teiste osapoolte hinnangutest teenuse jätkumise ja/või vajalikkuse suhtes.

 

Võrgustiku moodustavad:

– lähedased

– kohaliku omavalitsuse esindaja (nt sotsiaaltöötaja)

– perearst, eriarst

– lasteaia /kooli esindaja

– töökoha esindaja

– pensioniameti esindaja

– tööhõiveametnik

– tugiisik

– kogukonna liige

– sidusorganisatsioonid (otseselt või kaudselt valdkonnaga seotud organisatsioone (nt tugiliidud, tervishoiu- ja haridusasutused jmt).

 

ProVida Kliinik OÜ meeskonda kuuluvad järgnevate erialade esindajad;

 • sotsiaaltöötaja
 • eripedagoog
 • psühhiaater
 • psühholoog
 • füsioterapeut
 • logopeed
 • loovterapeut
 • tegevusterapeut
 • kogemusterapeut