Sotsiaalne rehabilitatsioon

Erivajadustega lastele ja puuduva töövõimega täiskasvanutele

Sotsiaalne rehabilitatsioon on hoolekandeteenus, mida pakutakse puude või töövõimetusega inimestele nende iseseisva toimetuleku parandamiseks igapäevases elukeskkonnas. Lisaks võivad teenust saada lapsed, keda on teenusele suunanud alaealiste komisjon. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenus on mõeldud eelkõige inimestele, kellel esineb korraga mitmeid erinevaid erivajaduse või puudega seotud probleeme, mis takistavad inimesel elamast iseseivalt ja inimese enda poolt valitud viisil, nt on inimese jaoks keeruline saada iseseisvalt hakkama kodus liikumisel, toidu valmistamisel, riietumisel, suhtluses teiste inimestega, tänaval orienteerumisel aga samuti näiteks trauma või haiguse järgselt emotsionaalselt uue olukorraga toimetulekul. Samuti on rehabilitatsioonispetsialistid abiks kui perre on sündinud puudega laps. Lisaks hindab rehabilitatsioonimeeskond abivahendite vajadust.

Rehabilitatsiooniteenuse raames aitavad inimest sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed jne. Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk ei ole tervise taastamine. Kui isik vajab taastusravi, tuleb pöörduda oma pere-või eriarsti poole.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni käigus hinnatakse inimese teenusevajadust ja hetkeolukorda, seatakse inimese enda ja spetsialisti koostöös eesmärgid, mida soovitakse saavutada, liigutakse erinevate erialade spetsialistide abil seatud eesmärkide poole ja hinnatakse koos kliendiga teenuse lõppedes, kas eesmärgid said saavutatud. Teenuse saamise periood ei ole piiratud, kuid korraga saab Sotsiaalkindlustusamet võtta tasu maksmise kohustuse inimest eest üle kuni kaheks aastaks. Vajadusel saab kahe aasta möödudes teenust jätkata.

ProVida Kliinik osutab järgmisi rehabilitatsiooniprogrammis, SKA juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavas või isiklikus rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:

  • tegevusterapeudi teenused
  • loovterapeudi teenused
  • sotsiaaltöötaja teenused (võlanõustamine, finants-ja majandusnõustamine)
  • psühholoogi teenused (perenõustamine, paari/pereteraapia)
  • eripedagoogi teenused
  • logopeedi teenused
  • füsioterapeudi teenused
  • arsti teenus
  • õe teenused (toitumisteraapia)
  • kogemusnõustaja teenused

Kõiki teenuseid, v. a arsti teenus, osutatakse individuaalselt, perele või grupile. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

NB! Arsti ja õe teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi nagu nt diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine jm.

Loe lisainfot SKA kodulehelt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon